Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària i urgent

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de desembre de 2019

Hora de convocatòria: 16:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.APROVAR, SI ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

1.PRESENTAR, SI ESCAU, ESCRIT D’AL·LEGACIONS EN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT URBÀ (EXP.2150/2019)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

2.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA DE REPARACIÓ DE VORERES SER 2019, A L’EMPRESA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (EXP. 5690/2019)

Arxius relacionats: