Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de desembre de 2021

Hora de convocatòria: 12:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/46) .

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS DEL TERRITORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES “TASTETS D’OFICIS” (EXP. 8240/2021)

 

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA DE L’ARXIU MUNICIPAL (EXP. 8797/2021)
  2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS (EXP. 8099/2021)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ DE 7 MÒDULS DE LAVABOS A L’EMPRESA MADERAS IMPREGNADAS PARA EL EXTERIOR SL (EXP. 1333/2021)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI (HELP-DESK) PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS USUARIS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I REQUERIR-LI LA DOCUMENTACIÓ.

(EXP. 6828/2021)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL AMB L’EMPRESA GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL.

(EXP. 8077/2020)

 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS DE LLENGUA CASTELLANA AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.DOLORS PAUL A FAVOR DEL SENYOR S.G (EXP. 2784/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS GES NIVELL II AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL A FAVOR DE LA SRA. F.M (EXP. 2784/2021)

 

10.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’AMPA DE L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTIN DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ (EXP. 1754/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. L.S CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2021.

(EXP. 3470/2021) 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER CRONORENT SL (EXP. 1780/2017).

Arxius relacionats: