Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de desembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ (EXP. 30/2018)

2.REQUERIR DOCUMENTACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA SRA. M.C.L (EXP. 6915/2018)

3. ADMISSIÓ A TRÀMIT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. E.R.C. (EXP. 6845/2018)

4.REQUERIR DOCUMENTACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A LA SRA. A.M.M. (EXP. 6993/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

5.APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI DELFIN (EXP. 5724/2018)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. VILANOVA I LA GELTRU NÚM. 104 (EXP 6899/2018)

7.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ FIANÇA CONSTITUÏDA PER PROMOVERTI HABITAT S.L. (EXP 6679/2018)

8.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ FIANÇA CONSTITUÏDA PER PROMOVERTI HABITAT S.L. (EXP 6685/2018)

9.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ FIANÇA CONSTITUÏDA PER PROMOVERTI HABITAT S.L. (EXP 6684/2018)

10. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ FIANÇA CONSTITUÏDA PER THIERRY COBUT (EXP. 5781/2018)

11. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’HABITATGE (EXP. 6053/2018)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

12. APROVAR, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 6802/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

13. APROVAR, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA SOLCUNIT DEL MUNICIPI DE CUNIT PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ. 1R TRIMESTRE CURS 2018-2019 (EXP. 2082/2018)

14. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE FOMENTIN PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ PER AL 2N I 3R TRIMESTRES DEL CURS 2017/2018 (EXP. 434/2018)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

15. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES PER A LA REALITZACIÓ D’UN SKATE PLAZA A LA ZONA ZEM DE CUNIT REDACTAT PER L’ARQUITECTE POL MARTIN CARBONELL I SIMULTÀNIAMENT APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ (EXP. 7016/2018)

Arxius relacionats: