Tipus: Junta de Govern Local

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 12 de juny de 2019

Hora: 18:45 hores

Arxius relacionats:

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JUNY DE 2019, (EXP. JGL /2019/26) .