Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de febrer de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I PREMIS DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CARNAVAL DE CUNIT (EXP. 7052/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA A L’ESCOLA POMPEU FABRA.(EXP. 468/2019)

3.APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL, PREVISTA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2017 (EXP.292/2019)

Arxius relacionats: