Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de gener de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, EL ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE GENER DE 2019, (EXP. JGL 2019/3)

2.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA, M.C.L, INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 6915/2018)

3.APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CONDICIONS QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’OTORGAMENT DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DELS HORTS URBANS, A LA ZONA DE L’ERA DE CAL MARQUÈS. (EXP. 6713/201)
REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

4.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER UN SERVEI INTEGRAL PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENREGISTRAMENT I POSTERIOR PUBLICACIÓ DE PROGRAMES EMESOS A LA RÀDIO DE CUNIT, A L’EMPRESA , EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L (EXP. 3456/2018)
REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

5.APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ,CATEGORIA DE RECEPCIONISTA D’AQUEST AJUNTAMENT, GRUP DE TITULACIÓ C2 (EXP. 372/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJOR A L’EMPRESA ,INRUSTI S.A. PER ENDERROC I ADEQUACIÓ A LA MASIA SANT ANTONI, CARRETERA DE CUNIT A CLARIANA S/N (EXP. 4631/2017)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

7.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 607,50€ A L’EMPRESA UNIFI COMUNICATIONS S.A.U.,PER EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE RÈNTING DE DOS SERVIDORS, 2 RACKS, 1 SWITCH I 1 SAI (EXP. 3278/2018)

8. APROVAR L’ADDENDA ECONÒMICA CORRESPONENT A L’ANY 2019,CORRESPONENT AL CONVENI DE COOPERACIÓ NTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PELS ANYS 2016-2019 (EXP. 249/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ.

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ INSTITUT ANDREU NIN, DE EL VENDRELL, PERQUÈ L’ESTUDIANT D.M.O REALITZI LES PRÀCTIQUES AMB L’AJUNTAMENT DE CUNIT ( EXP. 437/2019)

Arxius relacionats: