Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de març de 2019

Hora de convocatòria: 14:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.APROVAR, SI ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

L’Alcaldessa Montserrat Carreras Garcia, justifica la urgència de la sessió, donat que, el punt a tractar, no pot esperar fins a la propera Junta de Govern Local.
S’aprova per UNANIMITAT l’urgència de la sessió.

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.APROVAR, SI ESCAU L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DEL SERVEIS DE LA GUINGUETA BAR GU05 A LES PLATGES DE CUNIT, TEMPORADES 2019,2020,I 2021 I DISPOSAR, SI ESCAU, L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ESMENTAT CONTRACTE (EXP. 999/2019)

Arxius relacionats: