Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de juny de 2022

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE JUNY DE 2022. (EXP. JGL/2022/25)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, AMB L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 21-22 I REGULAR LES CONDICIONS DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA. (EXP. 2476/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A CONSTRUCCIONES ELCO CUNIT, SL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU AL CARRER AIGUABLAVA, 11. (EXP. 5027/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

4.APROVAR, SI ESCAU, LA TRAMITACIÓ URGENT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE BUIDATGE DELS DIPÒSITS SOTERRATS DE RECOLLIDA D’AIGÜES RESIDUALS DELS MÒDULS FIXOS DE wc (EXP. 4082/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME D’AL·LEGACIONS NÚMERO ABB 2022-0113 DE 27 DE JUNY DAVANT DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC CONTRA ELS PLECS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS DE RESIDUS (EXP. 1751/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: