Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de desembre de 2019

Hora de convocatòria: 10:05 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/54)

REGIDORIA D’HISENDA

2.DECLARA, SI ESCAU, DESERT LA LICITACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’ACONDICIONAMENT DE L’AVI PAU COM EQUIPAMENT CULTURAL DE CUNIT I INICIAR NOU PROCEDIMENT NEGOCIAT (EXP 5251/2019)

3.APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, (EXP 6756/2019)

4.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP 6758/2019)

5.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA A FAVOR MEDIRFLASH DE LA LLICÈNCIA D’ÚS COMÚ ESPECIAL DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE TREN (EXP 2875/2019)

REGIDORIA DE TURISME I PATRIMONI

6.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES I PROMOCIONS DE CAMPANYES DE PUBLICITAT AMB EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (EXP 3404/2019)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI MEKNESA, PER REHABILITACIÓ TERRASSES I CANTELLS DELS FORJATS DELS BALCONS DE LA FAÇANA, AV. TARRAGONA 12, (EXP 6984/2019)

8.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A JUAN COBACHO NIETO, PER CONSTRUCCIÓ PISCINA D’ÚS PRIVATIU I REFORMA TANCA AL CARRER LA PUJADA 14, (EXP 6472/2019)

9.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT PROPIETARIS DEL C. JOAQUIM MIR 9-11 PER REHABILITACIÓ FAÇANA, (EXP 3873/2019)

10.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI AREMAR, SUBSTITUCIÓ FORJAT I REFORMA SALA DE MÀQUINES DE PISICINA COMUNITÀRIA A L’AV. VILANOVA I LA GELTRÚ NÚM 142-146 (EXP 5058/2019)

11.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A PROMOSOLNIT, S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES UNIFAMILIARS A C. DE LA PEDRERA 29-31 (EXP 5630/2019)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

12.APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I REQUERIR ALS INTERESSATS DOCUMENTACIÓ, (EXP 7202/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: