Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de juny de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE JUNY  DE 2022. (EXP. JGL /2022/22)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS AL CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DELS TERMINALS DE LA XARXA RESCAT (EXP. 3243/2020)

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE FORMACIÓ MUNICIPAL (EXP. 4910/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA IGLESIA EVANGÈLICA CRISTIANA DE CUNIT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER ATENDRE SITUACIONS PUNTUALS D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL (EXP. 3344/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE LA ZONA DE BANY ADAPTADA A PERSONES GRANS I AMB MOBILITAT REDUÏDA (EXP. 2612/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR A UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 3715/2022)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER URBANITZACIÓ D’EXTERIOR DE PARCEL·LA (EXP. 8390/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

HISENDA PÚBLICA

  1. ESMENAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL ADVERTIT I INCORPORAT COM ANNEX A L’ACORD ADOPTAT EL 7 DE JUNY DE 2022, EL TEXT CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC 4.17 PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT (EXP. 4356/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. DICTAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ AUTOMÀTICA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES NOUS PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS (EXP. 1751/2022)

Ordre del dia:

Arxius relacionats: