Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de setembre de 2018

Hora de convocatòria: 10:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 4 DE SETEMBRE DE 2018

        REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

 APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DE ANIMALS  DE  COMPANYA  ABANDONATS , APROVAR, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVAS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, DECLARAR, SI ESCAU, LA URGÈNCIA A LA TRAMITACIÓ DEL EXPEDIENT, I AUTORITZAR LA SEVA DESPESA,

Arxius relacionats: