Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de gener de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE GENER DE 2022 (EXP. JGL /2022/02) .
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’UNA GARANTIA CONTRACTUAL (EXP.8382/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA AL CARRER GAIÀ, 12 (EXP. 8399/2021)

      

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA (EXP. 47/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT A L’ACTA DE  LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI HELP-DESK (EXP. 6828/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: