Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de desembre de 2021

Hora de convocatòria: 12:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/48) .

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER L’ÚNIC LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ PATRIMONIAL PER L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7285/2021)

 REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL (EXP. 9033/2021)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL EN L’ACORD PRIMER ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2021 D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS (EXP. 7993/2021)

REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA GOSSERA MUNICIPAL (EXP. 4927/2021)

  REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EN AV. ROCA PLANA, 54 DE CUNIT (EXP. 8403/2021)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER HEURES, 13 (EXP. 7721/2021)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A CONSTRUCCIONES ELCO CUNIT SL PER CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ AIGUABLAVA, 11 (EXP. 8638/2021)
  4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A PROMOVERTI HABITAT SL PER A LEGALITZAR UNA PISCINA D’ÚS COMUNITARI AL C/RAJOLERS, 29 (EXP. 9351/2021) 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: