Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 d'agost de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 D’AGOST DE 2021.(EXP. JGL/2021/31) .

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, PER UN TERMINI DE DOTZE MESOS, (EXP. 6758/2019)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’UN SERVEI SAAS D’UN APLICATIU PER A LA GESTIÓ DIÀRIA DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ (EXP. 1394/2018)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2021 (EXP. 5243/2021)

REGIDORIA D’ESPORTS

  1. INCOAR, SI ESCAU, EL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DE LA GARANTIA CONSTITUÏDA EN EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PUBLICA I GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, PER A LA CONSERVACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CUNIT, (EXP. 4454/2015)
  1. RECONÈIXER, SI ESCAU, L’OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA PER IMPORT DE 7.500 EUROS A NOM DEL CLUB DE FUTBOL CUNIT DE CONFORMITAT AMB EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ (EXP. 3228/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: