Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2018

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES, PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS.

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. M.A.H A L’AV. DE LA FONT, 64.

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

4. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYA ABANDONATS O PERDUTS A L’ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT.

 

Arxius relacionats: