Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  2 DE JUNY DE 2020 (EXP. JGL 2020/13 )

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ PARCIAL DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB LA MERCANTIL LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS. (EXP. 6172/2017)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ FAÇANA LATERAL, AL CARRER GAIÀ, 12 CUNIT (EXP. 1818/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI BELEN, PER REPARACIÓ ESQUERDES FAÇANA, AL CARRER CALAFELL, 20 CUNIT, (EXP. 1629/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI ISOL, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA, A L’AVINGUDA TARRAGONA, 22 CUNIT (EXP. 1862/2020)

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER ACTUACIONS GLOBALS A L’HABITATGE MASIA EL RECTORET, SITUAT A L’AVINGUDA ROCA PLANA 39 DE CUNIT. (EXP. 818/2020)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: