Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2019, (EXP. JGL /2019/29).

REGIDORIA DE TURISME , PATRIMONI, VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, EN CARRER MAR CANTÀBRIC, 38 (EXP. 3902/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI MEKNESA EN AV. TARRAGONA, 12, PER REFORÇAT DEL FORJAT DEL BALCÓ 5È 7A (EXP. 3649/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. J.M.V.M. EN C/ LLIGABOSC, 13, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA. (EXP. 3171/2019)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENORS A LA VILLA ARTE A.S EN AV. DE LA ROCA PLANA,39, PER REFORÇ ESTRUCTURAL EN EDIFICI PROTEGIT (EXP. 1886/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA VILLA ARTE A.S. EN C/ AV. DE LA ROCA PLANA, 39, PER REFORMA PARCIAL D’EDIFICI PROTEGIT I ADEQUACIÓ EXTERIORS (EXP. 1698/2019)

7. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LOMAS DE MASTRADER EN TRAVESSERA DEL BOIX, 11, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA. (EXP. 6820/2018)

REGIDORIA D’ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT

8.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF (CDIAP DEL GARRAF), PEL CURSOS 2019-2020 I 2020-2021, FINS AL 30 DE JUNY DE 2021 (EXP. 280/2018)

REGIDORIA DE GENT GRAN, IGUALTAT I DONA, PROTECCIÓ D’ANIMALS I SERVEIS COMUNITARIS.

9.APROVAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA,PER IMPORT DE 726 €, CORRESPONENTS A DESPESA DE NETEJA, DE CONFORMITAT AMB EL QUE PREVEU LA CLÀUSULA 8 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIX AQUESTA CONCESSIÓ (EXP. 3101/2017)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: