Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de novembre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/42) .
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI INTEGRAL PER A LA REALITZACIO DE L’ENREGISTRMENT, EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL A L’EMPRESA ENANTENA PRODUCCIONS, SL (EXP. 3456/2018)

 

HISENDA PÚBLICA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 2ª PRÒRROGA A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB  DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA I CONTRACTAR LES PÒLISSES DEL  LOT 1, LOT 2, LOT 3, I LOT 4 (EXP. 1860/2020)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER L’INCREMENT EN LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A FAVOR DE L’ASSEGURADORA FIAC MUTUA DE SEGUROS REASEGUROS PER VALOR DE 304,40 EUROS (EXP. 1860/2020)
 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DEL SERVEI  D’ASSEGURANCES  DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS  I CONTRACTAR LA PÒLISSA DE DANYS A FAVOR DE LA MERCANTIL SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A, PER IMPORT 18.824,90 EUROS ( EXP. 6421/2021)
 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORDS MARC DEL SERVEI  D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA I CONTRACTAR LES PÒLISSES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL A FAVOR DE LA MERCANTIL ZURICH INSURANCE PLC. (EXP. 143/2020)

 

 

REGIDORIA RECURSOS HUMANS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS – OPOSICIÓ PER LA PROMOCIÓ INTERNA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA (EXP. 8042/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI  ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2021 (EXP. 7345/2021)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÉS PÚBLIC  (EXP. 1752/2021)
 1. APROVAR, SI ESCAU LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU DEL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 5005/2017)
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES CONSTITUÏDES PER CUINA I GESTIÓ SL., CORRESPONENTS ALS CONTRACTES DE SERVEI CÀTERING DE LA LLAR D’INFANTS (EXP. 1667/2020)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF PER ALS CURSOS ESCOLARS 2021- 2022 I 2022-2023 (EXP. 7376/2021)
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2020-2021 I 1R TRIMESTRE 2021-2022 (EXP. 1755/2021)

9.     APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT               DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÉS PÚBLIC (EXP. 1752/2021)

10. APROVAR, SI ESCAU LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU DEL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 5005/2017)

11. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES CONSTITUÏDES PER CUINA I GESTIÓ SL., CORRESPONENTS ALS CONTRACTES DE SERVEI CÀTERING DE LA LLAR D’INFANTS (EXP. 1667/2020)

12. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF PER ALS CURSOS ESCOLARS 2021- 2022 I 2022-2023 (EXP. 7376/2021)

13. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU  FABRA DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2020-2021 I 1R TRIMESTRE 2021-2022 (EXP. 1755/2021)

14. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE CURS 2020-2021 I 3R TRIMESTRE CURS 2021-2022 (EXP. 1753/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

15. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. A.A.M. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A L’AV. BARCELONA ,171  (EXP. 6426/2021)

16. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA    E.A.G.  CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE I PISCINA EN C/ VALÈNCIA,44  ( EXP. 5015/2021)

17. PRENDRE EN CONEIXEMENT, SI ESCAU, DEL CANVI DE TITULARITAT, PER ABSORCIÓ DE L’EMPRESA QUE PRESTA EL SERVEI DE MENJADOR A LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET” (EXP. 757/2021)

18. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI DELFIN, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN AV. TARRAGONA,95  (EXP. 7535/2021)

19. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR A LA SRA. M.J.T.S. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA EN C/ GARRAF,12 (EXP. 7262/2021)

20. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA SRA. V.S.L. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE AL C/CUNIT PARC,45 (EXP. 5561/2021)

21. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. O.T.G. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE AL C/VALENCIA, 32 (EXP. 5559/2021)

   

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

22. APROVAR, SI ESCAU, L’ANNEX CORRESPONENT A L’ANY 2021 ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. (EXP. 249/2018)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

23. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ AUTOMÀTICA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA D’ASPIRACIÓ  PER LA NETEJA VIÀRIA PEL  MUNICIPI  A FAVOR DE L’EMPREA  MAX EQUIPAMENT, I EL REQUERIMENT PER LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE  (EXP. 2746/2020)

24. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ DE 7 MÒDULS DE LAVABOS. (EXP.  1333/2021)

      REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

25. APROVAR, SI ESCAU L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL MANTENIMENT, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS (EXP. 6828/2021)

       REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

26. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA REPARACIÓ DE VORERES DE LA RAMBLA DEL PRAT, CARRETERA DE CLARIANA I AVINGUDA EUROPA. ( EXP. 4356/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: