Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 d'octubre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2D’OCTUBRE  DE 2023. (EXP. JGL /2023/36)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

  • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I EL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES (EX. 7121/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER OBERTURA D’UNA PORTA DE PAS EN PARET DE CÀRREGA D’UN PIS. (EXP. 7322/2023)

 

  1. DISPOSAR, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 8547/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE CANTELLS DE BALCONS I PILARS ESTRUCTURALS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 8015/2023)

 

  • REGIDORIA D’HABITATGE

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’HABITATGE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7637/2022)

 

AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

  • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 6663/2023)

 

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: