Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

 ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 2 D’OCTUBRE DE 2018

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIDA LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A  LA SRA. R.M.T

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTES INTERESSADES, PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS.

 DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIDA LA RECLAMACIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA SRA. V. F. A.

 

       REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA SRA. M.M.C.A.EN C/ PERE MESTRES, 13. (EXP. 3713/2018)

 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. D. D. PER REFORMA D’INTERIOR D’HABITATGE, C/SATURN, 3.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS.

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

 

  1. APROVAR, L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEI SOCIALS

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER UN APLICATIU PER A LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL PROCÈS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE CINC JOVES EN PRÀCTIQUES.

 

Propostes urgents

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: