Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 01 D’OCTUBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/42)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ADEQUACIÓ D’ASCENSOR AL CASAL MUNICIPAL PER A NOVA PARADA A LA PLANTA ALTELL”, AMB UN PRESSUPOST DE 138.018,65 € IVA INCLÒS. (EXP. 5595/2019)

3.CONCEDIR, SI ESCAU, LLICÈNCIA PER A OBRA PROVISIONAL PER REALITZAR MILLLORA D’ACCESSIBILITAT PER MINUSVÀLIDS, PER UNA ACTIVITAT DE SERVEIS TÈCNICS D’ARQUITECTURA A L’AVINGUDA BARCELONA 134, FORMULADA PER J.C.A. (EXP. 3573/2018)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: