Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  1 DE SETEMBRE DE 2020 (EXP. JGL 2020/26)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. M.R.G, PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR, AL CARRER CALAFELL, 32 (EXP. 7417/2019)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI FORTUNA, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA, EN CARRER CONCA DE BARBERÀ, 46 (EXP. 2462/2020)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATORIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS A LA MOBILITAT PELS ESTUDIANTS RESIDENTS AL MUNICIPI DE CUNIT PEL CURS 2019-2020 (EXP. 154/2020)

 

REGIDORIA D’ESPORT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA PRESTACIO DELS SERVEIS DINS DEL COMPLEX ESPORTIU “AQUA”, FINS A LA FORMALITZACIÓ DEL NOU CONTRACTE. (EXP. 6303/2015)

 

 

     PROPOSTES URGENTS

 

     PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: