Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de gener de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS, DE LES ACTES DE JUNTES DE GOVERN LOCAL SEGÜENTS:

– SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2018
– SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018
– SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.E.S.S EN NO HAVER QUEDAT ACREDITAT LA CAUSALITAT ENTRE ELS DANYS I ELS SERVEIS PÚBLICS, I ESTABLIR LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA A L’EMPRESA SOREA (EXP. 4813/2017)

Arxius relacionats: