Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de novembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL DIA 02  DE NOVEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/43)

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’EMPRESA, INTEGRA MGSI CET CATALUNYA (EXP. 6365/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2022 (EXP. 7956/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. PER LA CREACIÓ DE L’OFICINA COMARCAL D’IMPULS DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA (2022-2024) (EXP. 8279/2022)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS DE CATALÀ NIVELL I AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.DOLORS PAUL (EXP. 3369/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS DE CASTELLÀ NIVEL I AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.DOLORS PAUL (EXP.3369/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA AMERICAN TOWER ESPAÑA SLU PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC PER DONAR COBERTURA AL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL AL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 6894/2022)

 

      REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 4794/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP.7163/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER GARANTIR LA REALITZACIÓ DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT D’OBRES 2882/2021 (EXP.7286/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER GARANTIR LA REALITZACIÓ DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT D’OBRES 2931/2021 (EXP. 7291/2022)

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA EXP. 2019.07 (EXP. 7482/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE PAVIMENTS D’ALGUNS TRAMS DE L’AV. CAN NICOLAU, PLAÇA SAN JAUME I , AV. DE LA FONT I CARRER FIGUERETES (EXP. 7691/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER GARANTIR LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE L’EXPEDIENT 8057/2020 (EXP. 7736/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA COMUNITÀRIA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 7765/2022)

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ A LA SENYORA E.C.P.DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ACUARI, 2 (EXP. 8579/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS C/ MAJOR (ENTRE FRANCESC MACIÀ I C/ DEL MAR) I EL TRAM SITUAT ENTRE LA PLAÇA SANT SEBASTIÀ I C/ LLUIS VIDAL (EXP. 8426/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: