Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de març de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2023. (EXP. JGL /2023/8)

 

 1. ACCEPTAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ ADMINISTRATIVA GRATUÏTA I DE MUTU ACORD DE LA FINCA 2 (RESTA DE LA PARCEL·LA MATRIU ORIGINAL Nº 2022 DEL RP DE CUNIT) EN QUALITAT DE VIARI I ZONA VERDA (EXP. 9567/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CORREUS A L’AJUNTAMENT (EXP. 520/2023)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE SEVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT AMB L’EMPRESA FEMAREC LOT 1 (EXP. 4910/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE SEVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT AMB L’EMPRESA FEMAREC LOT 3 (EXP. 4910/2022)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE 2 NOUS EQUIPAMENTS DE SERVEIS DE BEGUDES AL PARC DE COSSETANS I PASSEIG MARÍTIM (EXP. 8667/2022)

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A L’EMPRESA (EXP. 9225/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONTRACTACIÓ PEL MANTENIMENT , ALLOTJAMENT, SUPORT I ELS SEUS MÒDULS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA SPAI SICAL (EXP. 180/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’ÚS TEMPORAL DELS HORTS ECOLÒGICS DE L’ERA DE CAL MARQUÈS (EXP. 1285/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EDIFICIS BI C (EXP. 867/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 7994/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA (EXP. 8194/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ FAÇANA LATERAL EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1306/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER REPARACIÓ PARCIAL BALCONS ESCAL C D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP.1317/2023)

 

REGIGORIA DE MEDI AMBIENT HABITATGE I PLATGES

 15. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA 2023 (ACTIVITATS DE PLATJA) EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE DEL MUNICIPI DE CUNIT. (1199/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA 2023 (MÒDULS DE RESTAURACIÓ) EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE DEL MUNICIPI DE CUNIT. (1199/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: