Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de maig de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2019, (EXP. JGL /2019/20) .

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.RATIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN SESSIÓ DE DATA 4 D’ABRIL DE 2019, SOBRE LA NO ADMISSIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’EMPRESA VIALS I ASFALTATS INDEPENDENTS 1714, SL. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LES OBRES COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DE L’AV. TARRAGONA, TRAM III A L’EMPRESA COVAN OBRES PUBLIQUES (EXP. 5850/2019)

3.APROVAR, SI ESCAU, L’ESCRIPTURA DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA PRESENTADA PER CUNITANIA, S.L, FACULTAR AL SR, SECRETARI MUNICIPAL PERQUÈ DIT ACORD SIGUI FERM EN VIA ADMINISTRATIVA I PROCEDEIXI A EMETRE LA CERTIFICACIÓ ALS EFECTES D’ACCÉS DE L’ESMENTADA ESCRIPTURA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT. (EXP. 5214/2016)

4.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, APROVAR, SI ESCAU, ELS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (EXP. 1586/2019)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

5.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL I DADES DE L’AJUNTAMENT

 

Arxius relacionats: