Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de juny de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG  DE 2022. (EXP. JGL /2022/21)

 

HISENDA PÚBLICA

 

  1. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC “4.17 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT” COM A ANNEX DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 4356/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. ATORGAMENT, SI ESCAU, DE AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM (EXP. 1198/2022)

 

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DE VEU I EL SEU MANTENIMENT A LES 3 ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE CUNIT. (EXP.4433/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No ni hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Ordre del dia:

Arxius relacionats: