Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de juliol de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  30 DE JUNY DE 2020 (EXP. JGL 2020/17 )

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. X.C.M. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN CARRER ROMANÍ, 18 (EXP. 3540/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. D.C.T. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE A L’AVINGUDA RECTORET, 13 (EXP. 1193/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LA GAVIOTA, PER INSTAL·LACIÓ ELEVADOR, AL CARRER CALAFELL,71 (EXP. 3572/2020)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE BANY 2020-2021 , LOT 11 A XENULUA S,A (EXP. 1016-2020)

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: