Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de gener de 2020

Hora de convocatòria: 11:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE  DE 2019.

(EXP. JGL /2019/55)

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

    2.  DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT    D’APARELLS ELEVADORS I DE SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS AMB L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA  ASCENSORES ERSCE SAU (EXP. 6764/2019)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: