Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 d'agost de 2019

Hora de convocatòria: 13:20 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2019, (EXP. JGL /2019/33)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 21/2019 PER LA FINALITZACIÓ DE L’OBRA SITUAT AL CARRAR PERE MESTRES 7, AMB UN TERMINI DE 3 MESOS. (EXP. 258/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. S.G.R. EN C/ MIRAMAR 30, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA. (EXP. 3669/2019)

4.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, PER IMPORT DE 959,25€, A FAVOR D’ IZAR INVERSIONS. S.L (EXP. 4110/2019)

5.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, PER IMPORT DE 6.154,90 €, A FAVOR D’IZAR INVERSIONES, S.L (EXP. 4112/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: