Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 de febrer de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES SEGÜENTS ACTES:

  • ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL,SESSIÓ ORDINÀRIA, DATA 29 DE GENER DE 2019 (EXP: JGL/2019/4)
  • ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, DATA 1 DE FEBRER DE 2019 (EXP: JGL/2019/5)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.NO ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE CLAVEGUERAM A L’AVINGUDA DE TARRAGONA, PER NO HAVER QUEDAT ACREDITADA LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL, I DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE DIT CONTRACTE (EXP.5850/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.C.G., AV. BARCELONA 193 LOCAL 4 BIS. (EXP. 7137/2018)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI TAURO, AV. TARRAGONA, 39 (EXP. 6327/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

5.APROVAR, SI ESCAU, LA TRAMITACIÓ ANTICIPADA DE L’EXPEDIENT I L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019, I APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2018 (EXP. 308/2019)

Arxius relacionats: