Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 d'abril de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. Aprovar, si escau, l’ esborrany de  l’ acta  de la  junta  de govern local sessió ordinària del dia 29 de març de 2022. (Exp. JGL /2022/12).

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques per l’explotació dels serveis de temporada en zona marítim terrestre de Cunit (Exp. 1199/2022)
  2. Aprovar, si escau, l’ampliació de terminis del contracte administratiu de subministrament de 7 mòduls de lavabos wc per a les platges de Cunit (Exp. 1333/2021)

 REGIDORIA DE JOVENTUD

  1. Aprovar, si escau, el conveni de cessió d’espais entre el municipi i el consell comarcal del baix Penedès per la realització d’activitat diverses.(Exp. 2645/2022) 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

  1. Aprovar, si escau, pròrroga del contracte per l’atorgament de concessió demanial d’ús privatiu per la gestió i explotació del servei de bar “centre cívic els jardins” (Exp: 5278/2019) 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRE

  1. Adjudicar, si escau el contracte pel servei de neteja de les dependències municipals a l’empresa Mantelnor Limpiezas s.l (Exp. 7121/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. Rectificar, si escau, l’error de transcripció detectat en el plec de clàusules administratives del contracte pel lloguer d’un trenet d’estiu (exp. 1598/2022)

PRECS I PREGUNTES 

No n’hi hagué

Arxius relacionats: