Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE MAIG DE 2019, (EXP. JGL /2019/24) .

2.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA A.N.J. INOCANT-SE EL CORRESPONENT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 3303/2019)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER IMPLANTACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT EN INSTITUT ERNEST LLUNCH I MARTI (EXP. 3073/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MÚM. 70/2018 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, EN CARRER AMETLLERS, 8 PER UN TERMINI PER FINALITZAR DE 3 MESOS (EXP. 4802/2018)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. A.A.C. PER CONSTRUCCIÓ DE HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA (EXP. 1279/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A PROMOVERTI HABITAT, S.L EN CARRER DE LA PEDRERA,79 PER LEGALITZACIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 1433/2019)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. M. F. I. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, EN CARRER LLEIDA,10 (EXP. 2845/2019)

Arxius relacionats: