Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 d'agost de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES AL PLE)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC “4.12 PEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE GENT GRAN”, DEROGAR TOTS ELS PREUS ACTUALS. (EXP. 4014/2020)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE DATA 28 DE JULIOL DE 2020 (EXP. JGL 2020/21)

3.APROVAR, SI ESCAU, LA SIGNATURA DEL CONVENI DE LA XARXA RESCAT, DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA ( EXP. 3715/2020)

4.APROVAR, SI ESCAU, LA RETIRADA DE L’OFERTA DE LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A EN RELACIÓ A L’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 14 (GANDULES ESPIGÓ 4) I 23 (PARC AQUÀTIC ESPIGÓ 4), PERQUÈ EN EL TERMINI ATORGAT NO HA FORMALITZAT EL CONTRACTE, DECLARAR SI ESCAU, DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 14 I 23 (EXP. 1016/2020)

5.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS A FAVOR DE LA SENYORA HALIFA AKAMNI HAFIDA PER IMPORT DE 4.300,00€ i APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DIPOSITADA PER LA SENYORA HALIFA AKAMNI HAFIDA, PER IMPORT DE 215,00€ (EXP. 1016/2020)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: