Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de gener de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/50) .
  2. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS, DELS QUALS ES PRESUMEIX RESPONSABLE EL SR. M.A.M (EXP. 8384/2021)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQÜACIÓ DEL LOCAL PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE NEGOCIS (EXP. 8082/2021)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 DECLARAR DESERTA, SI ESCAU, LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI CENTRALITZAT DE CONNEXIÓ A INTERNET DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT .

     (EXP. 6847/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: