Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 d'octubre de 2022

Hora de convocatòria: 14:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2022. ( JGL/2022/41)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS VIALS DEL CARRER MAJOR (ENTRE EL CARRER DE FRANCESC MACIÀ I EL CARRER DEL MAR), I EL TRAM SITUAT ENTRE LA PLAÇA DE SAN SEBASTIÀ I EL CARRER DE LLUÍS VIDAL” (EXP. 252/2022)
 2. APROVAR, DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT DELS TRAMS DE L’AV. CAN NICOLAU, PLAÇA DE JAUME I AV. DE LA FONT I CARRER FIGUERETES” (EXP. 6262/2022)

HISENDA PÚBLICA

 1. ESTIMAR, SI ESCAU EL RECURS PRESENTAT PER LA MERCANTIL VILAMAR PROM.SL I PROCUNIT.S.L I APROVAR SI ESCAU, LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A LA PART NO SATISFETA DEL PREU JUST FIXAT PER ACORD DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA (EXP. 1873/2022

      REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APLICAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DE PRESSUPOST DE LICITACIÓ, A L’EMPRESA DYN FORMACIÓ, PER NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN L’ACORD DE CLASSIFICACIÓ (EXP. 4910/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. INCOAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT PER LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’EMPRESA HOSTAL LLEIDA SL, PER NO HAVER REALITZAT EL PAGAMENT NI FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT (EXP. 1198/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI D’ADHESIÓ AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT T-MOBILITAT ENTRE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EMPRESA TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, S.L. DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DEL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 8333/2021)  

      REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. PER A.S.G, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 443/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA I 3 PISCINES D’ÚS PRIVATIU ( EXP. 4849/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA I 5 PISCINES D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 5438/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 6417/2022)
 5. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA I 4 PISCINES D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 5646/2022)
 6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA (EXP. 5061/2022)
 7. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 7268/2022)
 8. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 7257/2022)
 9. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP.5775/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: