Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 31 d'agost de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 D’AGOST DE 2022. (EXP. JGL /2022/33)

 

REGIDORIA RECURSOS HUMANS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HA DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES DE LA LLAR D’INFANTS (EXP. 4079/2022)

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. PREVEURE, SI ESCAU, LA DESPESA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2023 PER EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA D’ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL (EXP. 4910/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’AVAL DEL CONTRACTE PER A LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’EMPRESA ABS INFORMATICA SL (Exp. 3960/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER VIA LÀCTIA 3 (EXP. 2390/2022)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER NURIA 16 DE CUNIT (EXP. 642/2017)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE DUES HABITATGES UNIFAMILIARS EN TESTERA (EXP. 3841/2022)

 

Arxius relacionats: