Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  23 DE JUNY DE 2020 (EXP. JGL 2020/16 )

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. I.H.A. PER CONSTRUCCIÓ DE JACUZZI I ADEQUACIÓ D’ACCESSOS AL CARRER AQUARI,18 (Exp. 2741/2020)

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.G.V PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ÚS PRIVATIU A LA PLAÇA JARDÍ,6 (EXP. 2573/2020)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT HABITATGE I PLATGES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, ELS CONTRACTES PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE BANY 2020-2021, DELS LOTS 12,14 I 23 (EXP. 1016/2020)

 

  1. EXCLOURE, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ A LA SRA. H.A.H. PER NO COMPLIR AMB ELS REQUISITS QUE DEMANA EL CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE BANY 2020-2021 (EXP. 1016/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÍA PER LA SRA. K.A.A. PER LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA PLATJA PER A LA TEMPORADA DE BANY 2019, PER UN IMPORT DE 510 € I 565 € RESPECTIVAMENT. (EXP. 1001/2019)

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: