Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de novembre de 2021

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/45) .
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OAC (EXP. 6774/2020)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER IMPORT TOTAL DE 279,72 EUROS PER L’ASSEGURANÇA DEL VEHICLE AMB MATRICULA E7266BBZ (EXP. 1860/2020)

REGIDORIA D’ESPORTS

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CLUB ESPORTIU FUTSAL CUNIT 2017, PEL DESENVOLUPAMENT DEL FUTBOL SALA I AMATEUR DURANT L’ANY 2021 (EXP.8707/2021)
  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ASSOCIACIÓ BÀSQUET CUNIT, PEL SUPORT A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DEL BASQUETBOL (EXP. 6619/2021)
  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ UFEC I L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 4661/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09 DE NOVEMBRE DE 2021 (EXP. 757/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA AL SR. J.G.F (EXP. 8316/2021)
  2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA REPARACIÓ DE VORERES DE LA RAMBLA DEL PRAT, CARRETERA CLARIANA I AVINGUDA EUROPA (EXP. 4356/2021)

Ordre del dia:

Arxius relacionats: