Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 23 D’OCTUBRE DE 2018

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.J.R.R PER NO HAVER QUEDAT ACREDITAT EL NEXE DE CAUSALITAT ENTRE ELS DANYS RECLAMATS I ELS SERVEIS PÚBLICS.

 

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. A.G.S PER NO HAVER QUEDAT ACREDITAT EL NEXE DE CAUSALITAT ENTRE ELS DANYS RECLAMATS I ELS SERVEIS PÚBLICS.

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ENTRE L’UPC I L’ESTUDIANT I.M.T.

REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DE 432 € Constituïda PER H.M.G DEL CONTRACTE MENOR DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA EN L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

 

 

Arxius relacionats: