Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 30 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2019, (EXP. JGL /2019/32)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT I APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR PPU DEL SUD 2 “PLA DE CUNIT 2” PEL SR. A.C.P. EN REPRESENTACIÓ DE LLURXA ESPANYOLA S.A. I EXPOSAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT AL PÚBLIC PER TERMINI D’UN MES, AL BOPT I DIARI ARA (EXP. 1956/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: