Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de març de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  25 DE FEBRER DE 2020, (EXP. JGL /2020/6)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. 6172/2017)
  1. ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI WAIKIKI EN AV. TARRAGONA,103 PER REPARACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1165/2020)

Arxius relacionats: