Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 D’ABRIL  DE 2022. (EXP. JGL /2022/16)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. ACCEPTAR, SI ESCAU, LES RENUNCIES I CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES  PELS  LICITADORS  PER  EXPLOTAR  ELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA (GUINGUETES) (EXP. 1197/2022)

3  CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA (ACTIVITATS) (EXP. 1199/2022)

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL LLOGUER D’UN TRENET D’ESTIU (EXP. 1598/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 9258/2021)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE (EXP. 8569/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A L’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS (EXP. 1860/2020)
  2. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE VIABILITAT ECONOMICOFINANCERA DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT (EXP. 2045/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: