Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de desembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/50)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA CONSTITUÏDA PER M.M.G, PER IMPORT DE 1.719,69 € (EXP. 3179/2019)
3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT DE PROPIETARIS, EN C/ BAIX EBRE, 3 PER REPARACIÓ DE FAÇANA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 6237/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT DE PROPIETARIS EN C/ FRANCESC MACIÀ 18, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 6247/2019)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. B. G. M., EN AV.CAN NICOLAU, 63-B, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 6251/2019)

6.DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS O MOBILIARI URBÀ, APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA HAPPYLUDIC PLAYGROUND PER L’ADQUISICIÓ D’ELEMENTS DE JOCS INFANTILS (EXP. 5577/2019)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

7.ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL A FAVOR DE L’ALUMNE M.T.K (EXP. 919/2019)

8.ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS DE GES AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL A FAVOR DE L’ALUMNE C.G.H. (EXP. 919/2019)

9.APROVAR, SI ESCAU, LA QUARTA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2019-2020 QUE SERÀ VIGENT DES DEL MOMENT DE LA SEVA SIGNATURA (EXP. 5005/2017)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: