Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/45)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA RETROEXCAVADORA, DISPOSAR SI ESCAU, DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT-SIMPLIFICAT PER LA SEVA ADJUDICACIÓ I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EN AQUESTA CONTRACTACIÓ (EXP. 5520/2019)

REGIDORIA D’ESPORTS, D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

3.DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTES EL NOMENAMENT COM A RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MEDI OBERT “JOVES A PEU DE CARRER” EFECTUAT A FAVOR DEL TÈCNIC, SR. MIQUEL ÀNGEL BELDA MONTAVA I NOMENAR, SI ESCAU COM A RESPONSABLE A LA TÈCNICA DE JOVENTUT SHEILA GARCIA SÁNCHEZ (EXP. 220/2018)

Arxius relacionats: