Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de març de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

 1. Aprovar, si escau, l’ esborrany de  l’ acta  de la  junta  de govern local sessió ordinària del dia 22 de març de 2022. (Exp. JGL /2022/11).

 

 1. Donar, si escau, compte a la junta de govern local de la sentència núm. 70/2022 (Exp.3339/2021)

 

HISENDA PÚBLICA

 1. Aprovar, si escau, la modificació per la seva actualització del pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Cunit per l’exercici 2022 (Exp. 2486/2022)

 

RECURSOS HUMANS

 1. Aprovar, si escau, les bases que ha de regir la creació d’una borsa de treball de tècnics d’orientació laboral, subgrup A2 (Exp. 9348/2021)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, del servei d’abalisament de les platges de Cunit (Exp. 2239/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. Aprovar, si escau, la valoració realitzada per la comissió avaluadora d’ajudes econòmiques d’emergència social (Exp. 1771/2022)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. Aprovar, si escau, la modificació del conveni de delegació en el c.c.b.p. del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans i orgànica vegetal (Exp. 4645/2021)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. Classificar, si escau, la proposta presentada pel licitador per a la contractació del servei de connexió a internet de banda ampla (Exp. 1014/2022)

REGIDORIA DE JOVENTUD

 1. Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva a l’empresa surt fundació de dones (Exp. 220/2018)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRE

 1. Atorgar, si escau, llicència d’obres menors per rehabilitació de façanes (Exp. 1066/2022)
 2. Atorgar, si escau, llicències d’obres menors per rehabilitació de façanes i zones comunitàries (Exp. 670/2022)
 3. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del lloguer d’un trenet i el servei de gestió de l’activitat, dins de la campanya d’estiu 2022, 2023 i 2024 (Exp.1598/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: