Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINARIA DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/46)

     REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DIRECTE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTA MATA (EXP. 7318/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE VARIS ELEMENTS DE L’EDIFICI DE L’AVI PAU” (EXP. 7697/2022)

      HISENDA PÚBLICA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS DE LES ENTITATS LOCALS I CONTRACTAR LA PÒLISSA DE DANYS A FAVOR DE LA MERCANTIL SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA (EXP. 6421/2021)

    REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APLICAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DE PRESSUPOST DE LICITACIÓ, A L’EMPRESA DYN FORMACIÓN SL, EN NO HAVER-SE POGUT ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL (EXP. 4910/2022)

     REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APLICAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DE PRESSUPOST DE LICITACIÓ, A L’EMPRESA HOSTAL LLEIDA SL EN NO HAVER-SE POGUT ADJUDICAR EL CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DE MÒDULS DE RESTAURACIÓ AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT. (EXP. 1198/2022)

       REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ, QUE REGULA LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE I’INS ERNEST LLUCH PER L’ACTIVITAT DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2022 (EXP. 7640/2022)
 1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA JUEGOS KOMPAN S.A (EXP. 8530/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA, PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE CURS 2021-2022 I 1R TRIMESTRE CURS 2022-2023 (exp. 2476/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SUBMINISTRAMENT DE 2 NOUS EQUIPAMENTS DE SERVEIS DE BEGUDES AL PARC DE COSSETANS I PASSEIG MARÍTIM (EXP. 8667/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ REGULADA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023, FINS EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2022.( 3309/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Ordre del dia:

Arxius relacionats: