Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de maig de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MAIG DE 2019, (EXP. JGL /2019/23) .

2.IMPOSAR, SI ESCAU, LA SR. R.F. UNA SANCIÓ DE 401€ PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ORDENANÇA MUNICIPAL, PER PORTAR ELS GOSSOS DESLLIGATS I SENSE MORRIÓ A LES VIES PÚBLIQUES. (EXP. 6605/2019)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL CENTRE DENTAL FALCO DE PEÑA S.L PER ADEQUACIÓ LOCAL PER CLÍNICA DENTAL (EXP. 2408/2019)

Arxius relacionats: