Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de juliol de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES AL PLE)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC “4.12 PEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE GENT GRAN”, DEROGAR TOTS ELS PREUS ACTUALS. (EXP. 4014/2020)

2.INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS AL SENYOR J.P.F. (EXP. 7119/2019)
Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

3.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE DATA 21 DE JULIOL DE 2020 (EXP. JGL 2020/20)

4.ACORDAR, SI ESCAU, EL RECONEIXEMENT I HOMENATGE A M.I.M, BIBLIOTECÀRIA DE CUNIT, PEL SEU COMPROMÍS SOCIAL AMB LA DEMOCRATITZACIÓ DE LA CULTURA I ACORDAR LA CREACIÓ D’UN FESTIVAL CULTURAL DE CARÀCTER ANUAL (4204/2020)

REGIDORIA DE NOVES TEGNOLOGIES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (EXP.4111/2020) Codi Validació: 6YFSCM44E3FXPFQ7ZZ4XX9HPM |

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

6.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS PER A L’ALUMNAT EN EL MAR DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA (EXP. 2435/2020)

7.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING DE LA LLAR D’INFANTS DE CUNIT (EXP. 349/2017)

8.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 3508/2020)

9.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA COSSETANS DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 3509/2020)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: