Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de gener de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE GENER DE 2020, (EXP. JGL /2020/2)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI HAWAI EN C/VENDRELL , 2-4-6, PER REHABILITACIÓ DE LES VARANES DE BALCONS EN EDIFICI (EXP. 287/2020)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EN C/ SAN ANTONI,9 PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 293/2020)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

4.APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL, PER TAL QUE REALITZEN PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 145/2020)

5.DENEGAR, SI ESCAU LA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CFA DOLORS PAUL PER AL CURS 2019-2020, SOL·LICITADA PER LA SNYORA L.L.(EXP. 919/2019)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

6.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER L’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU D’UN ESPAI DE DOMINI PÚBLIC PER A LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA ZONA PÍCNIC I DELS SERVEIS DE NETEJA I VIGILÀNCIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CENTRE CÍVIC ELS JARDINS”, A FAVOR DEL SENYOR F.J.C.O (EXP. 5278/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: